Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EBZÁRLAT 2017. április 7. napjától – 2017. április 28-ig tartó időszakra

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖRMENDI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-02/ÉBÁ/00337-2/2017.
Ügyintéző: Dr. Dancsecz Ferenc
Telefon: (94) 592-723
Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

HATÁROZAT

A rókák veszettség elleni, csalétekkel történő megelőző kezelése (vakcinázása) kezdetétől számított 21 napos időtartamra, 2017. április 7. naplától – 2017. április 28-ig tartó időszakra
Körmendi járás: Bajánsenye, Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Felsöjánosfa, Felsőmarác, Halastó, Halogy, -Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Katafa, Kemestaródfa, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Körmend, Magyarnádalja,
Magyarszombatfa, Nagymizdó, Nagyrákos, .Nádasd, Örimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafő, Szarvaskend Szatta, Szőce, Velemér, Viszák
Szentgotthárdi járás: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa, Magyariak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd, Vasszentmihály települések közigazgatási területére

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT

rendelek el

Az ebzárlat tartama alatt:
A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel t’le érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyeröl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni..
Mentesek a fenti korlátozás alól az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés- alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. A kezelt (vakcinázott) területen tilos az egyéb állatok legeltetése.
Elrendelem jelen határozat hirdetmény útján való közlését. Felhívom . az érintett települések önkormányzatait, hogy az elrendelt intézkedésekről a lakosságot a helyben szokásos módon és hirdetményi úton is tájékoztassák

Jelen határozatom ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Vas Megyei Kormányhivatal
Élelm iszerlánc-biztoilsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Főosztályvezetőjének (Szombathely,
zanati u. 3.) címzett, de Osztályomhoz (Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal,
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 9900 Körmend, Szabadság tér4.) 2 példányban
benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft, azaz tízezer- forint, amit a
Vas Megyei ~ormányhivatal ·Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Magyar
Államkincstárnál vezetett 10047004-00299523-00000000 számú számlájára, átutalás vagy a számlára
történő készpénzbefizetés útián kell megfizetní. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell
tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „652102 Jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és
az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
Fellebbezést benyújtani elektronikus úton nincs lehetőség.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

Így határoztam, mert a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztályát vezető megyei főállatorvos VAIÉBFF01/00305-8/2017. sz. tájékoztatása szerint a
Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárának ÉFÁTÍ81/2017~ sz.
levelében elrendelte a vadon élő húsevők 2017. évi tavaszi veszettség elleni orális immunizálását, mely
Vas megye 15 vadászatra jogosultjának területén 2017. április 7. – 2017. április 12. között történik rneg,
ezért kérte az ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelését a N~BIH által küldött listán felsorolt
településeken és a térképen megjelölt területeken.
Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-72. §-án, valamint a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 16412008.(Xll. 20.)FVM rendelet 8. § (5) bekezdésén alapul, amely kimondja, hogy a
vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos
határozattal ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.
Hatáskörömet és illetékességemet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés s)és t) ponti.a. valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági feladatainak ·meghatározásáról szóló 6812015.(111.30.)Korm. rendelet 3. §-a, 2;
mellékletének 17.2 pontia,·és az 5. § (5) bekezdése biztosítja,
A határozat azonnali végrehajtását a Ket. 101. § (1) bekezdés és (5) bekezdés e) pontja,-valamint az
Éltv. 42. § (1)bekezdés d) pontja értelmében rendeltem el. –
Az ebzárlat szabályait a 164/2008. (Xll; 20.) FVM rendelet 12. § -a tartalmazza.
A%. Éltv. 42. § (3) bekezdése alapján a járványügyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is
közölhető nagyszámú ügyfél érintettsége esetén. A hirdetményi közlés szabályait a Ket. 80. §-a
tartalmazza.
A fellebbezés lehetöségét a Kel ’98. § (1) bekezdése, míg a jogorvoslati díj mértékét az igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 63/2012.(Vll.2~(VM rendelet 4. §{3) bekezdése állapította meg.
A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kérületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (111.30 .) Kormányrendelet 10 .. §. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormánymegbízott 2/2015. (111.31.) számú utasításának 2.
sz. függeléke alapján gyakoroltam.
Körmend, 2017. március 31 .
Kapják:
Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezető
nevében és megbí • sá ól tisztelettel:
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzöje Szentgotthárd
Közös Önkontlányzati Hivatal Jegyzöj~ Alsószölnök
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Csörötnek
Közös Önkormányzati Hivatar Jegyzője Rátót
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Körmend
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Ivánc
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Molnaszecsöd
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Nádasd
Közös_ Önkormányzati Hivatal Jegyzője Őriszentpéter
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Vasalja
lráttár