Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Országos tűzgyújtási tilalom feloldása

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

Iktatószám: EVgF/ J:’1/2017.

Tárgy: Országos tűzgyújtási tilalom feloldása

HATÁROZAT

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, a 2017. március 3. napjától, az EV gF 1180/2017. ügyiratszámú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat, jelen határozatom közzétételének időpontjától azonnali hatállyal feloldom.

Az erdőkben tüzet gyújtani továbbiakban is csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen,
szélcsendes időszakban szabad úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen.
Erdőgazdálkodási tevékenységek végzése során a vágástéri égetés csak az erdőgazdálkodó
által kijelölt helyeken végezhető oly módon, hogy a tüz az erdőt és annak környezetét nem
veszélyeztetheti. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig
gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a
tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.

Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is
minden esetben, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és
életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető közvetlen tüzeset forrása lehet.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát –
jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat közlésétől számított harminc napon belül
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet személyesen vagy ajánlott postai
küldeményként a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest Kossuth L. tér 11.)
kell benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30 OOO Ft, a
feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás
felfüggesztése kérhető.

Indokolás

 

Az erdőterületeket érintő tüzesetek kialakulását és te1jedését befolyásoló környezeti
tényezők megváltozása alapján, indokolttá vált az országos tüzgyújtási tilalom feloldása.

Az országos tüzgyújtási tilalom feloldásával a katasztrófák elleni védekezésért felelős
mm1szter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3500/2850-1/2017/ált.
ügyiratszámú hozzájárulásában foglaltak szerint egyetértett.

A fentiek alapján a rende l kező részben foglaltak szerint döntöttem.

A tűzgyújtási tilalom feloldása az erdőrő l, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. § (2) és 67. § (1) bekezdésén alapul.

Határozatomat a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 65. § 4. pontjában, valamint a központi államigazgatási szervekrő l , valamint a
Kormány tagjai és az á llamtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3)
bekezdésében, illetve, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) valamint 72. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint hoztam meg. A határozat azonnali végrehajtását a Ket. 101.
§ (5) bekezdés a) pontjának figyelembevételével rendeltem el.

A jogorvoslati lehetőség tekintetében a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja, a 100. § (2)
bekezdése, valamint a 109. § ( 1)-(2) bekezdése alapján rendelkeztem. A keresetlevél
benyújtásának szabályai a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7)
bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein valamint a 330. § (2) bekezdésén, a bírósági
felülvizsgálat illetékének mértéke, illetve az illeték-fe ljegyzési jog, az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h) pontjain
alapul. A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés e) pontja és a 73/A. § (3) bekezdése
értelmében a közlés napjával jogerős.

Budapest, 2017. április 18.

Dr. Fazekas Sándor miniszter nevében és megbízásából:

Dalvári Vince Gábor
főosztályvezető-helyettes

Kapják:
1. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
3. Fö ldművel ésügyi Minisztérium, Sajtóiroda útján:
3.1. MTI
3.2. Közszolgálati televíziók és rádiók
3.3. Országos napilapok