A teljes dokumentum letölthető innen:
https://szoce.hu/orszagos_tuzgyujtasi_tilalom_hatarozat_2017_fm.pdf

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

Tárgy: Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése

HATÁROZAT

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától
számított kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – jelen határozatom közzétételének
időpontjától azonnali hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el. A határozat közlése
időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó
helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.
Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton
és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden
esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható.
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát –
jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat közlésétől számított harminc napon belül a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet személyesen vagy ajánlott postai
küldeményként a Földmüvelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest Kossuth L. tér 11.) kell
benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30 OOO Ft, a feleket
a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására
nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.
A tilalom feloldásáról a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban intézkedem.

 

Indokolás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján elmúlt időszakban az
országban több helyen megnövekedett az erdő, illetve vegetációtűzzel kapcsolatos esetek
száma. Az erősödő nappali felmelegedés és a szeles, csapadékmentes napok gyakoribb
előfordulása miatt kiszáradt és ezért gyúlékony állapotba került a növényzet és az erdei avar
számos erdőterületen, illetve azok közvetlen környezetében, különösen a parlag- és legelő
területekkel határos erdőkben. A változékony időjárás miatt az ország további erdőterületein
várható még fokozott tűzveszély kialakulása.
Az erdőben gyújtott tűz, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók,
továbbá a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigaretta és dohánynemű is fokozott
tűzveszélyt eredmé11yezhet.
2
A közutak, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek is veszélyeztethetnek sok esetben
közvetlenül erdőterületeket.
A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei avar az erdőkben, fásításokban vagy
mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket
eredményezhet.
Az országos tűzgyújtási tilalom elrendelésével a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
35000/2990/2017/ált. számú hozzájárulásában foglaltak szerint egyetért.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. § (2) és 67. § (1) bekezdésén alapul, a súlyos kárral
fenyegető helyzetek, illetve a tűz káros következményeinek a megelőzését szolgálja.
Határozatomat a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 65. § 4. pontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3)
bekezdésében, illetve, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) valamint 72. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint hoztam meg. A határozat azonnali végrehajtását a Ket. 101. §
(5) bekezdés a) pontjának figyelembevételével rendeltem el.
A jogorvoslati lehetőség tekintetében a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja, a 100. § (2)
bekezdése, valamint a 109. § (1)-(2) bekezdése alapján rendelkeztem. A keresetlevél
benyújtásának szabályai a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7)
bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein valamint a 330. § (2) bekezdésén, a bírósági
felülvizsgálat illetékének mértéke, illetve az illeték-feljegyzési jog, az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h) pontjain alapul. A
határozat a Ket. 73/A. §(!)bekezdés e) pontja és a 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés
napjával jogerős.
Budapest, 2017. március 3.
Dr. Fazekas Sándor miniszter nevében és megbízásából:
Kapják:
1. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
3. Földművelésügyi Minisztérium, Sajtóiroda útján:
3.1. MTI
3.2. Közszolgálati televíziók és rádiók
3 .3. Országos napilapok

There are no comments yet.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).