Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni!

A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni!

Tisztelt Lakosság!

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az Önök településen a hulladékszállítást.
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy társaságunk továbbra is ellátja elsődleges közszolgáltatási feladatát a kommunális hulladékgyűjtést.

A kihirdetett egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel kidolgoztuk pandémiás tervünket, és minden erőforrásunkat az alapvető hulladékszállítási kötelezettségeink ellátására csoportosítunk.

A hulladékszállítási tevékenységet a megszokott rend szerint, a hulladéknaptárban feltüntetett napokon végezzük. Járataink időpontja azonban a körülményektől függően folyamatosan változhat. Az utólagos kellemetlenségek elkerülése érdekében most kiemelten kérjük az ide vonatkozó szabályzatunk betartását, miszerint:

A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni!

Működésünkkel kapcsolatos információkat a honlapunkon folyamatosan frissítjük. Ügyfélszolgálatunk telefonon és e-mailen továbbra is elérhető.

Együttműködésüket köszönjük!

Sopron, 2020. március 30.

Üdvözlettel: STKH Nonprofit Kft.

Országos tűzgyújtási tilalom!

A teljes dokumentum letölthető innen:
https://szoce.hu/orszagos_tuzgyujtasi_tilalom_hatarozat_2017_fm.pdf

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

Tárgy: Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése

HATÁROZAT

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától
számított kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – jelen határozatom közzétételének
időpontjától azonnali hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el. A határozat közlése
időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó
helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.
Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton
és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden
esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható.
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát –
jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat közlésétől számított harminc napon belül a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet személyesen vagy ajánlott postai
küldeményként a Földmüvelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest Kossuth L. tér 11.) kell
benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30 OOO Ft, a feleket
a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására
nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.
A tilalom feloldásáról a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban intézkedem.

 

Indokolás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján elmúlt időszakban az
országban több helyen megnövekedett az erdő, illetve vegetációtűzzel kapcsolatos esetek
száma. Az erősödő nappali felmelegedés és a szeles, csapadékmentes napok gyakoribb
előfordulása miatt kiszáradt és ezért gyúlékony állapotba került a növényzet és az erdei avar
számos erdőterületen, illetve azok közvetlen környezetében, különösen a parlag- és legelő
területekkel határos erdőkben. A változékony időjárás miatt az ország további erdőterületein
várható még fokozott tűzveszély kialakulása.
Az erdőben gyújtott tűz, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók,
továbbá a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigaretta és dohánynemű is fokozott
tűzveszélyt eredmé11yezhet.
2
A közutak, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek is veszélyeztethetnek sok esetben
közvetlenül erdőterületeket.
A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei avar az erdőkben, fásításokban vagy
mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket
eredményezhet.
Az országos tűzgyújtási tilalom elrendelésével a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
35000/2990/2017/ált. számú hozzájárulásában foglaltak szerint egyetért.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. § (2) és 67. § (1) bekezdésén alapul, a súlyos kárral
fenyegető helyzetek, illetve a tűz káros következményeinek a megelőzését szolgálja.
Határozatomat a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 65. § 4. pontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3)
bekezdésében, illetve, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) valamint 72. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint hoztam meg. A határozat azonnali végrehajtását a Ket. 101. §
(5) bekezdés a) pontjának figyelembevételével rendeltem el.
A jogorvoslati lehetőség tekintetében a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja, a 100. § (2)
bekezdése, valamint a 109. § (1)-(2) bekezdése alapján rendelkeztem. A keresetlevél
benyújtásának szabályai a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7)
bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein valamint a 330. § (2) bekezdésén, a bírósági
felülvizsgálat illetékének mértéke, illetve az illeték-feljegyzési jog, az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h) pontjain alapul. A
határozat a Ket. 73/A. §(!)bekezdés e) pontja és a 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés
napjával jogerős.
Budapest, 2017. március 3.
Dr. Fazekas Sándor miniszter nevében és megbízásából:
Kapják:
1. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
3. Földművelésügyi Minisztérium, Sajtóiroda útján:
3.1. MTI
3.2. Közszolgálati televíziók és rádiók
3 .3. Országos napilapok

Ebzárlat és legeltetési tilalom!

HATÁROZAT

A rókák veszettség elleni, csalétekkel történö megelözö kezelése (vakcinázása) kezdetétől számított 21 napos időtartamra,

2016. október 9. napjától· 2016. október 29-ig tartó Időszakra

Körmendi járás: Bajánsenye, Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Felsöjánosfa, Felsömarác, Halastó, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Katafa, Kemestaródfa, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszombatfa, Nagymizdó, Nagyrákos, Nádasd, Örimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafő, Szarvaskend Szatta, Szőce, Velemér, Viszák

Szentgotthárdi járás: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd, Vasszentmihály

települések közigazgatási területére
EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT
rendelek el

A határozat itt olvasható:

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

bursa

Szőce Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2017. évre az alábbi pályázatokat:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

shutter

HATÁRVADÁSZ TOBORZÁS!

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet
a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőr társ beosztás betöltésére.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

20162408134457

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázati felhívás: s22bw-416092710340

 

 

Vas megye ajánlott vadászterületei 2017

Vas megye ajánlott vadászterületei 2017
áttekintő térkép itt letölthető!


AJÁNLÁS 153750

A Vas Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a

18-153750-504

kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től – 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint….
A Dokumentum pdf formátumban itt letölthető!


AJÁNLÁS 153850

A Vas Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a

18-153850-504

kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től – 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint….
A Dokumentum pdf formátumban itt letölthető!